Po?tovani budu?i roditelji!

Dobro do?li na sajt koji je posve?en dijagnostici i lije?enju rijetke bolesti koja poga?a vi?eplodne monozigotne trudno?e - SINDROM BLIZANA?KE TRANSFUZIJE (TTTS – twin to twin transfusion syndrome).

.Od momenta kada sam saznala da nosim jednojaj?ane blizance saznala sam i da se nalazim u rizi?noj grupi od pojavljivanja sindroma blizana?ke transfuzije. U 22 nedelji trudno?e, na ekspertskom ultrazvuku postavljena je dijagnoza TTTS in obs. Na?alost, doktor mi je rekao da se ovaj sindrom ne lije?i u Crnoj Gori (gdje ja ?ivim), te da mogu o?ekivati da ?u uskoro izgubiti obe bebe. Jedina ponu?ena opcija bila je lije?enje, u svijetu ve? odavno zaboravljenom i neefektivnom metodom, probijanja membrane me?u blizancima (u Beogradu). Rizici su bili preveliki i moj suprug i ja smo odustali.

O?ajni, poku?avali smo da prona?emo informacije na Internetu. ?udno, ali kod nas se o TTTS-u pi?e jako malo i povr?no. Po?ela sam pretrage na engleskom i ruskom jeziku i prona?la centar „Prenatal International" GmbH na ?ijem ?elu se nalazi prof.dr. Tchirikov - specijalista br.1 u svijetu u lije?enju TTTS-a, a koji radi u ne tako dalekoj Njema?koj.

U roku od nekoliko dana, bili smo na njegovom odjeljenju. Lasernu koagulaciju placentarnih anastamoza nam je proveo dr. Tchirikov u 23 nedelji trudno?e. Zahvaljuju?i ovoj operaciji i dr. Tchirikovu li?no, jedna od na?ih djevoj?ica je ro?ena ?iva i zdrava.

Na?alost, znam da mnogi nisu imali tu sre?u da se pravilno informi?u i pravilno lije?e, te su samo zbog toga izgubili bitku. Tako?e, shvatila sam da kod nas postoji mnogo problema vezanih za ovu rijetku bolest (TTTS) - od dobijanja pravilnih informacija, preko postavljanja pravilne dijagnoze, zastarjelih metoda lije?enja, pa sve do problema redovnog pra?enja visokorizi?ne trudno?e i poro?aja.

Sajt fetalmed.me je nastao iz ?elje da svoje li?no iskustvo i informacije koje sam ja dobila
podijelim sa onima kojima je ona neophodna. Tako?e sam postala dio tima doktora Tchirikova kao zvani?ni predstavnik klinike „Prenatal International" GmbH za zemlje biv?e Jugoslavije (Slovenija, Hrvatska, Bosna i Hercegovina, Crna Gora, Srbija i Makedonija).

Ovaj sajt je prije svega mjesto na kome se mogu prona?i informacije o sindromu me?ublizana?ke transfuzije za one koji se nalaze u rizi?noj grupi, a za one kojima je dijagnoza potvr?ena mogu?nost da dobiju adekvatnu medicinsku pomo? u najistaknutijem centru za lije?enje TTTS-a u svijetu.

Ukoliko Vam je postavljena ova dijagnoza, nemojte da o?ajavate. Prije svega je potrebno da se detaljno informi?ete, a potom da brzo odreagujete i pristupite lije?enju. Nikada nemojte gubiti nadu i vjeru u to da ?ete uspjeti. Kada se upoznate sa sadr?ajem ovog sajta, vidje?ete da je to zaista mogu?e.

Ja ?u sa svoje strane, sa zadovoljstvom u?initi sve ?to je u mojoj mo?i kako bih Vam pomogla da se uspje?no izborite sa ovom dijagnozom. Podijeli?u sa Vama svoje li?no iskustvo, informacije te poku?ati da Vam pru?im neophodnu podr?ku.

Mi smo tu zbog Vas!

S po?tovanjem, Dajana Ulijanova

Naj?itanije

Svi ?lanci »

Video materijali